Mirotin-Energo d.o.o.  realizovao je tokom 2011.i 2012.godine projekat biogasnog CHP postrojenja snage 1,0 MW u Vrbasu.

Inicijalna ideja potekla je od kompanije Mirotin koja je odlučila da investira u biogasno postrojenje od 4 MW u sklopu  poljoprivrednog dobra AD „Sava Kovačević“, takođe u sastavu kompanije Mirotin. Ovo dobro raspolaže sa 5 000 ha obradive zemlje, koja je celokupna pokrivena sistemom za navodnjavanje i raspolaže sa farmom od oko 2000 krava i mlekarom kapaciteta 50 hiljada litara mleka dnevno. Planirano je da se projekat biogasnog postrojenja realizuje po fazama, sa prvom fazom od 1MW 

Budući da u našoj zemlji ne postoje iskustva u ovoj oblasti kompanija je formirala firmu „Mirotin Energo d.o.o.“ sa zadatkom da realizuje projekte iz ove oblasti.

„Mirotin-Energo d.o.o.“ je angažovao eminentne ustanove iz ove oblasti: Institut Univerziteta Segedin, koji je izvršio analizu raspoloživog materijala, stajnjaka i zelene mase koje proizvodi PD „Sava Kovačević“, FBH Hungary iz Budimpešte je uradila studiju izvodljivosti. Na osnovu ove studije donesena je odluka o gradnji i projekat je poveren eminentnoj i referentoj kompaniji BIOGEST iz Austrije, koji je zajedno sa firmom BOR-ING iz Kule, realizovao projekat.

Ovim projektom je primenjena najnovija tehnologija iz ove oblasti POWER RING čiji fermentor je realizovan sa dva koncetrična kruga (prečnik 42 i 24 metra) koji obezbeđuje uštedu energije od 8-10% posto od klasičnog rešenja. U prvoj fazi realizuje se 1MW električne i toplotne energije. Električna energija će se prodavati po feed in tarifi u skladu sa uredbom elektroprivrednom sistemu Srbije EPS. Na godišnjem nivou to predstavlja oko 8 miliona kWh. Toplotna energija u količini od 8 miliona kW planira se da se koristi grejanje i hlađenje lokalne bolnice u Vrbasu, za delove grada u blizini postrojenja i sopstvene potrebe sistema PD „Sava Kovačević“. Na ovakav način, koristeći raspoložive sirovine, 27000 t stajnjaka (koji predstavlja ekološki problem) i oko 10 000 t silaže i ostale zelene mase koja se dobija iz poljoprivredne proizvodnje PD „Sava Kovačević“, zatvara se tehnološki lanac u poljoprivrednoj proizvodnji.

Pored energetskih proizvoda struja i toplote, produkti fermentacije kojih ima 36 000 t godišnje sa sačuvanim sadržajima potrebnim za rast biljaka, planiraju se razasuti po obradivom zemljištu kroz sistem za navodnjavanje. To predstavlja jednu vrstu racionalizacije, jer transport ovog postfermentorskog produkta, se obično transportuje traktorima i cisternama što predstavlja ekonomski, ekološki i energetski neprihvatljivo rešenje. Takođe kroz ovaj projekat je automatizovano čišćenje štala i transport stajnjaka direktno u fermentor sistemom skrejpera, mlinova i cevovoda koja isporučuje firma GEA. Na ovaj način nema deponije stajnjaka i isparenja amonijaka u atmosferu i u zemlju, već direktno se direktno koristi u procesu fermentacije. Tako se, uz velike energetske uštede, postiže  i veliki pozitivni ekološki efekat.

Ovakav zatvoreni tehnološki proces biogasnog postrojenja čini unaprađeni ekološki, tehnološko-tehnički sistem koji će kao svojevrsni transfer tehnologije biti pogodan za edukaciju budućih korisnika i podrška njihovim idejama.

Objekat je pušten u rad u oktobru 2012.

Ovaj projekat značajno doprinosi očuvanju životne sredine, jer sprečava da se produkti raspadanja stajnjaka (amonijak ugljen dioksid i ostali gasovi) emituju u atmosferu kao i prodiranje u zemlju i zagađenje podzemnih voda. Koristeći toplotu kao produkt u navedenim objektima, vrši se značajna ušteda u korišćenju mazuta, gasa i električne energije, što pored ekonomskih efekata ima i na ovaj način efekte u ekološkom smislu, jer sprečava takođe emisiju ugljen dioksida lokalnim kotlovnicama i korišćenju struje za lokalno hlađenje. Korišćenjem apsorbcionih čilera, ova toplotna energija se vrlo efikasno i ekonomično se može koristiti za hlađenje, što i planiramo da iskoristimo. Uz ove ekološke i energetske efekte, postoji i ekonomski faktor plasmanom energije u sisteme, i omogućava da se ova investicija vrlo brzo otplati. Sistem je urađen u skladu sa strategijom naše zemlje u oblasti obnovljivih izvora energije i dobio je značajnu podršku od nadležnih ministartava, ustanova i lokalne samouprave. Takođe veliki broj zainteresovanih investitora se odazvao na našu ideju da formiramo udruženje BIOGAS što je učinjeno na osnivačkoj skupštini 3. februara 2012. godine.

futer