Opšte informacije o investiciji

 

Investitor: Mirotin-Energo d.o.o.

Početak radova: 15.8.2011.

Završetak radova i svečano puštanje u rad postrojenja: 20.10.2012.

Vrednost projekta: 5,8 miliona €

Finansiranje: 75% kroz investicioni kredit ERSTE banke i 25% sopstvenog učešća

Instalisana snaga: 1 MW električne i 1 MW toplotne energije

Količina proizvodnje biogasa: 4.000.000 m3 (50% CH4)

Izvođači projekta:

  • Biogest Energie und Wasser Technik GmbH (www.biogest.at)
  • BOR-ING d.o.o. Kula 
Građevinski deo projekta: GIK Inženjering d.o.o. Kanjiža
Tehničko tehnološki nadzor: PRO-ING d.o.o. Novi Sad
Finansijski nadzor: SGS Beograd Ltd. (www.sgs.com)
 
 
 Objekat se sastoji od dva fermentora prečnika 40m i 24m koji se nalaze u jednom objektu po sistemu PowerRing koje je zaštićeno rešenje od Biogest-a. Posle fermentacije i nakon separacije odvaja se čvrsta faza na pisti koja je dimenzija 81mx100m a tečna faza koje ima 70% se lageruje u postfermentoru kapaciteta 5.500 m3 na kome se nalazi balon za rezervoar gasa. Proizvedeni gas koristi CHP jedinica koja je smeštena u pogonskoj zgradi (Jenbacher 416). Za napajanje objekta i isporuku električne enrgije izgrađena je trafo stanica 20/0,4 kV snage 1MW. U pogonskoj zgradi je smeštena oprema za upravljanje i kontrolu celokupnog pogona. Planirana je proizvodnja oko 8.200.000 kWh električne i isto toliko toplotne energije. Cena za ovako dobijenu električnu energiju prema važećoj Uredbi i feed in tarifi je 14.2 €c/kWh. Planiran je rad na godišnjem nivou od minimalno 8.200h (od raspoloživih 8.760h).
 
Za stabilizaciju rada sistema, instaliran je priključak sa gasnom rampom za prirodni gas koji u skladu sa Uredbom može na godišnjem nivou da meša do 10% prirodnog gasa. Toplotna energija se planira da se plasira za lokalne potrošače u Vrbasu (bolnica i ostali potrošači) i za sopstvene potrebe PD "Sava Kovačević" za sušenje semenske i merkantilne proizvodnje. Trenutno su ispitivanja i studije kojim treba da se potvrde stvarne mogućnosti sirovinske osnove biljne proizvodnje i ostalih otpadaka "Save Kovačevića". Razmatra se mogućnost da se promenom strukture sirovina poveća proizvodnja gasa i na bazi toga i povećanje proizvodnje struje i toplote. 
 
U sklopu ovog objekta isporučen je sistem za automatsko čišćenje štala koje je isporučila firma GEA. Sav tečni stajnjak će se čistiti kontinualno u 4 velika prihvatna šahta odakle će se nakon mlevenja transportovati cevovodom direktno u predskladište fermentora. Takođe, sa piste gde će biti deponovana silaža i ostali materijali obezbeđeno je prikupljanje svih tečnih faza, a čvrsti stajnjak i silaža će se ubacivati kroz dva usipna koša kapaciteta 2x80 m3 koji su opremljeni sa mlinovima čekićarima.
 
Za potrebe kontrolisanja količine ulaznih sirovina instalirana je kolska automatska vaga za kontrolu ulaska sirovina sa strane i eventualno merenje postfermentorske mase ako se bude izvozila iz pogona. Ostala merenja su obezbeđena kroz usipne koševe gde takođe postoji merenje protoka čvrste mase kroz ova dva usipna koša.
 
Za bezbedan rad pogona primljena je potrebna radna snaga za zadatak vođenja i kontrole procesa koja je obučavana u sličnim objektima u Češkoj.
 
Zbog značaja i složenosti objekta i opreme u toku su pregovori za održavanje Jenbacher sistema i ostale opreme. Sistem je opremljen sa sistemom daljinske kontrole, a praćenje sistema je omogućeno kroz jedinstveni SCADA sistem gde se permanentno prikupljaju i obrađuju podaci sa objekta. 

 

futer